FFFF-Utvärdering av självreflektionsinstrumentet

24-04-2015
Självreflektionsinstrument Att reflektera tillsammans Användarguide Jönköpingsmodellen

http://allweatherfencing.com/blog FFFF har under 2014 finansierat och beställt en utvärdering av självreflektionsinstrumentet med syfte att utvärdera familjecentralers erfarenheter och upplevelser av att använda instrumentet i praktiken. Studien, som heter Reflektera tillsammans, har genomförts av Agneta Abrahamsson, Vibeke Bing och Sofia Kjellen på Staarne Process.

http://paperbomb.com/google59eb0cd6646f978c.html Utvärderingen består av två delar varav den ena presenterar resultatet från utvärderingen. Den andra delen, som är en användarguide till instrumentet, har utvecklats utifrån resultatet från utvärderingen.