Goda exempel

Kunskapscentrum för Jämlik vård (Västra Götalandsregionen) har tagit fram ett verktyg för personal som vill utveckla sitt arbete utifrån ett normmedvetet perspektiv kring olika teman. Har kan du ta del av materialet En förälder blir till – ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion.

En förälder blir till är ett verktyg för jämlik barnhälsovård som tagits fram av Kunskapscentrum för jämlik vård i samarbete med barnhälsovården i Västra Götaland. Syftet med verktyget är att göra barnhälsovården mer jämlik, välkomnande och inkluderande för alla familjer.

 

Under 2016 och 2017 fick all personal på barnavårdscentraler och familjecentraler runt om i Västra Götaland möjlighet att genomföra arbetet.

Du kan läsa mer om genomförandet i bifogad länk. Själva verktyget finner du till höger.

 

http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden2/jamlik-vard/en-foralder-blir-till/

 

En förälder enkelsidor 2016

Läs om länsstyrelsernas kampanj. #delapådet om fördelar med att dela lika på föräldraledigheten. ”Ett jämställt föräldraskapsstöd borde främjas av regeringen” menar några debattörer i en artikel i svd.

Sverige har ett av världens mest generösa system för föräldraförsäkring, där två föräldrar kan ta ut föräldrapenning i 240 dagar var. Det motsvarar fem dagar i veckan i åtta månader. De flesta föräldrar väljer dessutom att vara lediga utöver de 240 dagarna. Forskning visar att delad föräldraförsäkring har positiva effekter

både på individ- och samhällsnivå. Trots det är kvinnor i snitt hemma 15,3 månader under barnets två första år medan män är hemma 3,8 månader. Idag står kvinnor för 74 procent av det totala uttaget av föräldrapenning medan män står för 26 procent.

Varför ser det ut så? Majoriteten av föräldrar uppger en önskan och vilja att dela mer lika, men någonstans tar det stopp.

Länsstyrelsen vill med kampanjen delapådet.se lyfta frågan hos de som är eller ska bli föräldrar om vikten av att dela på föräldraansvaret och föräldraledigheten.

Kampanjen #delapådet har sin grund i de jämställdhetspolitiska målen, som utgår från de juridiska könen kvinna och man. Därmed utgår statistiken från juridiskt kön men det är viktigt att komma ihåg att alla individer inte identifierar sig enligt en tvåkönsnorm. Familjer kan också se ut på många olika sätt och mycket av den statistik och fakta om finns kan appliceras på olika föräldrakonstellationer.

I SVD den 13/11 skriver debattörerna Luis Lineo, Michael Wells och Mats Berggren att det finns några saker regeringen kan göra redan nu för att främja ett jämställt föräldraskap. Läs mer i artikeln till höger.

Dela på det Stöd papporna Mammaledig Mammaledig (tryck affisch) After Work After Work (tryck affisch) Hjälper till med barn Hjälper till med barn (tryck affisch) Redan börja jobba Redan börja jobba (tryck affisch)

Familjecentralens Matkasse

Här kommer tips om matkasse på Familjecentraler

Familjecentralens matkasse

Kramforsmodellen

Kramforsmodellen
En av vägarna för en lyckad integration för asylsökande barnfamiljer

Kramforsmodellen Kramforsmodellen broschyr Kramforsmodellen, powerpoint