Rapporter

Dissemination of the Implementation Handbook

Under hösten 2013 tog EU kommissionen ett strategiskt beslut om att investera i barn. Det var en heltäckande politisk strategi kring barnfattigdom och barns välbefinnande. FFFF har nu varit delaktig i att ta fram en handbok med förslag för att implementera denna strategi, genom vårt samarbete med Eurochild. (www.eurochild.org).

Dissemination of the Implementation Handbook

Familjecentralernas historia och nuläge

I familjecentralens brokiga historia har gräsrötters engagemang lagt grunden för fortlevnad och utveckling. Hur många familjecentraler finns idag? Föreningen har kartlagt antalet familjecentraler.

Familjecentralernas historia och nuläge

Tänk långsiktigt!

R 2004:14 (2004)

En samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa.

En rapport utifrån en internationella litteraturgenomgång. Läs mer här >>

Läs mer om "Tänk långsiktigt!"

Socialt förebyggande arbete – med familjecentralen som arena

Åsa Lundstrpöm Mattsson (2004)

FoU Södertörn, rapport 41/04

Kan beställas via hemsidan: FoU Södertörn

Beställ från FoU Södertörn

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd

Statens folkhälsoinstitut

Redovisning för åren 2010-2011

Regeringen gav våren 2009 Statens folkhälsoinstitut ett uppdrag, inom ramen för Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla, att utveckla kommunala strategier för föräldrastöd. Uppdraget inleddes med att Folkhälsoinstitut efter utlysning valde ut ett antal projektkommuner. Dessa fick medel för att i samarbete med ett forskningslärosäte utveckla föräldrastödet i enlighet med definitionen av föräldrastöd i den nationella strategin. Projekttiden för deltagande kommuner har varit två år, 2010-2011. Kalmar, Spånga-Tensta SDF, Södertälje, Umeå, Växjö, Sjuhärads kommunalförbund, Tjörn, Ovanåker, Linköping och Uddevalla är de kommuner som bland nära femtiotalet sökande valdes ut till projektkommuner och som har samarbetat med varsitt forskningslärosäte.

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd

Socialmedicinsk tidskrift

Socialmedicinsk tidskrift, SMT, har gett ut ett temanummer med temat familjecentral som föräldrastöd. Läs mer via nedanstående länk

Socialmedicinskt tidskrift

Små, få och fattiga

Vibeke Bing (2003)

Små, få och fattiga: Psykisk hälsa och fysisk rörelse rankas idag högt på folkhälsoarbetets önskelista. Bristen på vägvisare för det psykiska hälsoarbetet gör att fysisk aktivitet figurerar ganska ensamt och isolerat i kampanjer och verksamhetsberättelser. Mycket tyder på att folkhälsoarbetet mest av allt är betjänt av ett konsekvent tänkande kring psykisk hälsa. Här presenteras ett försök till metodiskt resonemang kring barn, psykisk hälsa och trivsel.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Små, få och fattiga

Rapport från LIV, forskning och folkhälsa

(2005)

Här kan du läsa rapporten Familjecentraler i Värmland
från Landstinget i Värmland, Forskning och folkhälsa. Rapporten >>

Familjecentraler i Värmland

Pappapusslet – vilka är bitarna och hur får man ihop det?

Philip Hwang (2005)

Rapporten utgår ifrån ett brett perspektiv och ger svar på frågan: Vad betyder det att vara pappa?

Statens Folhälsoinstitut

Nationell uppföljning av Öppen förskola

Skolverket 2005-12-01

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en nationell uppföljning av öppen förskola.

Nationell uppföljning av öppen förskola

Källan till en chans

Läs vårt remissvar på betänkandet ”Källan till en chans”

Du kan läsa själva betänkandet här >>

PM - Källan Remissyttrande- Källan

Kunskapsöversikt om familjecentraler

FoU-rapport 2007:2

Individ och familjeomsorg.

Kan hämtas från Luppen kunskapscentrum, Jönköpings län.

Hämta Kunskapsöversikt om familjecentraler

Föräldrastöd och spädbarns psykiska hälsa

Hwang, P, Wickberg, B - Statens Folkhälsoinsitut (2001)

Rapporten ”Föräldrastöd och spädbarns psykiska hälsa” är en kunskapsöversikt som ingår i det uppdrag som Statens folkhälsoinstitut fått av regeringen:att samla in, analysera och sprida kunskap om hur föräldrastöd kan utformas för att göra verklig nytta.Rapporten tar sin utgångspunkt i en modell som består av tre delar Spädbarnets beteende och utveckling.

Ladda ner Föräldrastöd och spädbarns psykiska hälsa

Föräldrastöd och samverkan – Familjecentralen i ett folkhälsoperspektiv

Förlagshuset Gothia 2005

Vibeke Bing beskriver hur familjecentralerna revolutionerat folkhälsoarbetet med små barn och deras föräldrar

Beställningsadress:

www.gothiaforlag.se

info.gothia@verbum.se

Beställ Föräldrastöd och samverkan - Familjecentralen i ett folkhälsoperspektiv

Familjecenter i Norden – en resurs för barn och familjer

Marjatta Kekkonen, Mia Montonen och Riitta Viitala (red.) 2011 Nordiska ministerrådet

Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.
Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och är en viktig partner i europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i ett starkt Europa.
Det nordiska samarbetet vill styrka nordiska och regionala intressen och värderingar i en global omvärld. Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner.

Familjecenter i Norden - en resurs för barn och familjer

Det späda barnet som anhörig

– Hur kan vi forma hållbara strukturer för att uppmärksamma det späda barnets behov när en förälder har en psykisk sjukdom?

Rapporten innehåller bl.a. en forskningsöversikt över vad vi idag vet om tidig intervention, behandling och tvärfackligt samarbete när det gäller psykisk ohälsa/sjukdom hos mammor under graviditeten och efter förlossning. Forskning visar att för denna grupp har selektiv prevention visat sig effektiv och betydelsefull.

Det späda barnet som anhörig

Barn och unga i socialtjänsten – Utreda, planera och följa upp beslutade insatser

Socialstyrelsen (2006)

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnet ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap. 1 § FB).

Barn och unga i socialtjänsten