Remisssvar

Källan till en chans

Läs vårt remissvar på betänkandet ”Källan till en chans”

Du kan läsa själva betänkandet här >>

PM - Källan Remissyttrande- Källan