Evaluation and practice in child and family services: how to avoid the tail wagging the dog?

Utvärdering och praktik kring barn- och familjestödjande arbete

Det finns en bred politisk enighet om vikten av att satsa på barn och deras familjer inom EU. Dock har Eurochild identifierat begränsningar av EU kommissionens snäva tolkning av bedömning av effektiva investeringar och offentliga val i området familje- och föräldrastöd. EU:s tolkning har lett till förödande konsekvenser för föräldrastödjande verksamheter runt om i Europa. Kanske även för oss här i Sverige då våra myndigheter ställer höga krav kring utvärdering.
FFFF har varit delaktig i framtagandet av denna rekommendation (policy) som uppmanar EU-kommissionen och Europaparlamentet att ha ett pluralistiskt förhållningssätt kring utvärdering av familj- och föräldrastödjande service och metoder.
Sammanställningen ”Utvärdering och praktik kring barn och familjestödjande arbete” har sin bakgrund i ett nära samarbetet mellan Eurochild och UNESCO:s forskningscenter för barn och familj. De har uppmärksammat att vi behöver få till stånd ett annat förhållningssätt kring utvärdering. Vi kanske måste tänka helt annorlunda. Istället för att se vad som fungerar kanske vi måste få fram hur, en metod eller verksamhet, fungerar och för vem, i vilket sammanhang och varför det fungerar?
Dokumentet presenterar en matris som tydliggör vilka utvärderingsmetoder/instrument som kan användas till olika frågeställningar.
Sammanställningen går att hämta på Eurochilds hemsida!
http://eurochild.org/fileadmin/public/05_Library/Thematic_priorities/03_Family_Parenting_Support/Eurochild_policy_position_on_evidence_base_FINAL.pdf
För mer information om rekommendationen om positions dokumentet och Eurochild är du välkommen att kontakta Marie Cesares Olsson, styrelseledamot FFFF
marie-cesares.olsson@regionorebrolan.se eller Eurochilds kansli – agata.daddato@eurochild.org

 

 

 

unnamed

EU:s rekommendation – Investera I barnen!

En handbok har publicerats!

Läs om Eurochilds handbok här.

Eller ladda new handoken direkt (varning, stor fil)
Eurochilds handbok, Investera i barnen 2015

Under hösten 2013 tog EU kommissionen ett strategiskt beslut om att investera i barn. Det var en heltäckande politisk strategi kring barnfattigdom och barns välbefinnande. FFFF har nu varit delaktig i att ta fram en handbok med förslag för att implementera denna strategi, genom vårt samarbete med Eurochild. (www.eurochilds.com).

Nästan 28 % av barn och ungdomar i EU är i riskzonen för fattigdom eller social exkludering och bara åtta europeiska länder garanterar tillräcklig tillgång till förskoleverksamhet och omsorg. Barnfattigdom handlar inte bara om att växa upp i familjer som är ekonomiskt fattiga. Det handlar om att inte leva i en tillräcklig och säker bostad, om att inte ha tillgång till utbildning och hälsovård som ger tillräcklig skydd och stöd för att ge möjligheter att utvecklas.

Handboken som samordnas av Eurochild lyfter fram exempel för att bekämpa barnfattigdomen i Europa och visar hur den europeiska kommissionens rekommendation kan genomföras i praktiken. Den presenterar 15 exempel på arbetssätt, metoder och strategier i hela Europa för att ge vägledning till handling.

Genom handboken påminns vi om att fattigdom kan ha en negativ inverkan på barns liv med långtgående konsekvenser för bl.a. deras framtida hälsa, deltagande på arbetsmarknaden och i samhället. Att investera i barn är därför mer än en moralisk plikt. Det är också en ekonomisk, social och politisk nödvändighet betonar VERA Jourová, EU-kommissionär med ansvar för rättvisa och jämställdhet, i hennes förord till handboken.

FFFF vill speciellt riktat sitt tack till Vibeke Bing som varit huvudförfattare för vårt bidrag till handboken!

För mer information om rekommendationen om positions dokumentet och Eurochild är du välkommen att kontakta Marie Cesares Olsson, styrelseledamot FFFF marie-cesares.olsson@regionorebrolan.se eller Eurochilds kansli – agata.daddato@eurochild.org

 


Eurochilds konferens 2014 i Bukarest

FFFF:s styrelseledamot Marie Cesares Olsson medverkade på Eurochilds årliga konferens i Bukarest 26-28 november 2014.

Här finns rapport

Rapport Eurochilds Konferens Bucharest November 2014


Eurochild 10 år

Aktuell rapport från Eurochild finns att läsa som pdf.
Svensk översättning av kapiltel 6 i separat fil.

RAND_RR on parenting support_2013

Översättning av kapitel 6 i The RAND Corporation april 2014

FFFF är medlem i Eurochild. Eurochild är ett aktivt nätverk av organisationer och individer som arbetar inom Europa för att förbättra livskvaliteten för barn och unga.

Läs mer:

Information om Eurochild


Eurochild bildades 2004 från European Forum for Child Welfare (EFCW), en förgrening från European branch of the IFCW (International Forum for Child Welfare). Det är en paraplyorganisation 134 medlemmar från 35 länder. Medlemmarna kommer från kommun, landsting, privatpersoner och frivilligsektorn. FFFF är medlem sedan 2011.

Eurochild finansieras till 85% av EU kommissionens program ”sysselsättning och social solidaritet” (2007-2013), 5% kommer från medlemsavgifter och resten är donationer

Eurochilds uppdrag är att främja barns välbefinnande i Europa genom att bilda nätverk för sina medlemmar som jobbar för att öka livskvaliteten för barn och unga i Europa. Genom att:

  • Delge varandra information och erfarenheter av goda exempel av program, aktiviteter och metoder samt handlingsplaner/policys.
  • Bevaka och samtidigt påverka policy utveckling på nationell och EU nivå.
  • Skapa intressegrupper och partnerskap mellan organisationer
  • Representera medlemmarnas intressen vad det gäller internationella institutioner
  • Öka medlemmarnas kapacitet och kunskap genom träning, individuella råd och stöd

För att möta den utveckling som sker i Europa, stödja EU och öka ”nätverkandet” och utbyte av erfarenheter mellan medlemsorganisationer har Eurochild bildat olika arbetsgrupper

  • Policy Working Groups
  • Barns delaktighet
  • Skola och vård riktat till små barn
  • Familj- och föräldrastöd
  • Barn inom institutionsvård

Syfte med arbetsgrupperna är göra det möjlig för att engagera sig för att utbyta erfarenheter vad det gäller policys och mer praktiska aktiviteter, metoder mm för att utveckla dessa områden. FFFF medverkar i arbetsgrupp familj- och föräldrastöd

Vid pennan!

Marie Cesares Olsson

Styrelsens representant i samarbetet med Eurochild