Kontaktinformation

Metodmaterialet nu framtaget och kan laddas ner!!!

Utbildningsmaterialet SAM-verkstad är nu framtaget i tryckt form och använt samt spritt i samband med de utbildningsdagar som genomförts. Materialet finns tillgängligt att ladda ner här nedan.

Om det kommer att bli möjligt att beställa det tryckta materialet är inte helt klart ännu.

Metodmaterial SAM-verkstad som pdf

Projektbeskrivning

Det ska bli enklare för familjecentralerna att aktivt jobba med viktiga livsstilsfrågor i mötet med föräldrarna. Folkhälsomyndigheten finansierar ett projekt för att samla kunskap och ta fram en modell som ger personalteamet det stöd som kan behövas när alkohol- och tobaksvanor (men även andra ”svåra” ämnen) blir ett samtalsämne med besökarna.

– Projektet pågår under tre år (2014-2016) och riktar i första hand in sig på att ta fram en modell och ett verktyg för att stärka teamet när det gäller arbetet med livsstil (som alkohol och tobak, två av samhällets stora hälsoproblem). Föräldrarnas vanor och livsstil har stor betydelse för både dem själva och barnen i familjen.

– Ett av målen med projektet är att öka tryggheten hos medarbetarna på familjecentralerna. Målet är ett praktiskt verktyg att använda både för att förbereda sig i arbetsgruppen och enskilt. Det är viktigt är att få fram en modell som är enkel att använda utan att den förenklar problematiken.

– När en livsstilsfråga blir aktuell att ta upp i mötet med en förälder eller en grupp föräldrar så ska alla veta hur teamet ska agera och vilka grunder som är viktiga utgångspunkter i sammanhanget. Livsstilsfrågor ska kunna lyftas på ett konstruktivt, strukturerat och engagerande sätt i personalgruppen.

– Projektet SAM-verkstaden drivs av Föreningen för Familjecentralers främjande, FFFF, med start våren 2014. Under 2015 har några familjecentraler  medverkat och bidragit till projektet som så kallade ”testpiloter”. Dessa har valts ut med tanke på att kunna fånga upp behov och erfarenheter från alla involverade yrkesgrupper och att kvalitetssäkra verktygets användbarhet och ”träffsäkerhet” i familjecentralernas verksamhet. Till projektet har även knutits en referensgrupp för att få en nationell förankring. Referensgruppen har mötts en gång under hösten 2015 och möts igen i juni 2016. Modellen skall vara fullt utarbetad hösten 2016 då tre utbildningstillfällen är inbokade.

– Hela arbetet bygger på medskapande och delaktighet, Familjecentraler i både större städer och på mindre orter, från norr till söder kommer att engageras. Det är här experterna finns!

– Modellen och verktyget har växt fram sakta men säkert. Varje nytt utkast presenteras, diskuteras och justeras och vidareutvecklas på så sätt i samverkan med testpiloter och  referensgrupp, på sätt kvalitetssäkras modellen under projektets gång.

Material

Här hittar finns presentation av projektet, dels en från början av projektet, dels en nyare från konferensen i Jönköping 2016.

PowerPoint SAM-verkstaden

SAM-verkstad FFFF-konferens 2016

Metodmaterialet nu framtaget och kan laddas ner!!!

Utbildningsmaterialet SAM-verkstad är nu framtaget i tryckt form och använt samt spritt i samband med de utbildningsdagar som genomförts. Materialet finns tillgängligt att ladda ner här nedan.

Om det kommer att bli möjligt att beställa det tryckta materialet är inte helt klart ännu.

Metodmaterial SAM-verkstad som pdf

Referensgrupp

Till projektet är knutet en referensgrupp med med målet att ha representanter från varje region. Syfte med referensgruppen är dubbelt. Personerna i referensgruppen ska följa och ge återkoppling på processen och samtidigt utbildas till att bli särskilda ambassadörer för modellen i sitt geografiska område.  Referenspersonerna kommer att bjudas in till fördjupande workshops/utbildning med projektledarna och ev. ytterligare resurspersoner inom området. Ett 2-dagarsmöte genomfördes under hösten 2015 (se dokumentation nedan). En ny träff har genomförts i juni 2016. Däremellan kommer all kommunikation att ske via e-post eller telefon. Kostnader för resor och boende betalas av projektet.

Sätra Bruk 8-10 juni 2016

Inbjudan Refgrupp Sätra juni 2016

Dokumentation Sätra juni 2016

Sätra bruk 22-23 oktober 2015

Vid Allmänna Barnhusets konferensgård Sätra Bruk möttes projektets referenspersoner för första gången under ett par strålande höstdagar. Planen är att mötas igen en till två gånger till under 2016. Här nedan finns dokumentationen från dagarna. Den som önskar kontakt med någon referensperson kan höra av sig till någon av projektledarna. Dokumentation Sätra okt 2015 Projektbeskrivning okt 2015 Hälsans bestämningsfaktorer Starrin EMPOWERMENT Starrin EMOTIONER Starrin EMOITONELLT ARBETE

”Testpiloter”

Projektledarna har träffa några FC med ett ”helt team” för att stämma av och få feedback avseende verktygets innehåll och upplägg. s.k. testpilotcentraler. Det har inneburit att vi projektledare besökt familjecentralen under ett par timmar, berättar kort om projektet, den modell vi arbetar med och vad vi ”brottas med” för tillfället i arbetet. Större delen av tiden handlar om samtal och reflektion i syfte att ta tillvara den expertkompetens som finns i verksamheten. Under 2015 har vi besökt fem testpiloter, tre under våren och tre under hösten. Fokus har varit något olika beroende på  projektets framväxt. Exempel på frågor vi velat veta mer om är:

  • Hur arbetar ni med livsstilsfrågor på FC i dag?
  • Vad fungerar bra och vilka är utmaningarna?
  • Hur får vi det användbart på er egen FC och i allmänhet?
  • Hur ryms det i en fullspäckad verksamhet?

Under 2016 är det mer oklart om testpiloter kommer att utnyttjas inom projektet. Främst är det tiden som sätter hinder i vägen.

Aktuellt

Kontakt

Vi som har som uppdrag att driva projektet på uppdrag av FFFF är Bo Brantefors och Åsa Ranung som båda har jobbat med folkhälsofrågor i olika sammanhang i hela vårt yrkesverksamma liv. Vi har även på olika sätt arbetat med utveckling av familjecentraler i tidigare anställningar. Ni som önskar komma i kontakt, antingen för att få veta mer, anmäla sig till utbildningsdagarna hösten 2016 kan vända sig till någon av oss projektledare:

Bo Brantefors Mobil 070 574 44 14 bo.brantefors@telia.com

Åsa Ranung Mobil 070 626 26 94 ranung@samhallsutveckling.nu

Till Regionala kontaktpersoner (RK)

Regionala kontaktpersonerna spelar en viktig roll för spridning av projektet. För oss projektledare är det viktigt att under projektets gång få er hjälp med spridning av information om projektet och utbildningsdagarna hösten 2016. Vi projektledare deltog på ert möte med styrelsen i augusti 2016. Bl.a. bad vi er sprida information om de utbildningsdagar i metodmaterialet som sker under hösten. SAM-verkstad FFFF-konferens 2016 Till regionala kontaktpersoner  Poster Sam-verkstad 2015