Alla Regionala Nätverk

Region Örebro Län

 • Region Örebro LänHistoriaEfter önskemål från kommunerna startade, avdelningen för Social välfärd på Regionförbundet Örebro, att anordna olika nätverksträffar och kompetensutvecklingsdagar redan 2008. Regionförbundet sökte då medel via Länsstyrelsen för att kunna driva detta arbete. En arbetsgrupp bildades med representanter ifrån de fyra olika länsdelarna för att planera aktiviteter. Ett utvecklingsarbete pågick mellan 2010-2012. Då lades föräldrastödsfrågorna lades över från Regionförbundet till Örebro läns landstings Samhällsmedicinska enhet. Utvecklingsarbetet innefattade bl.a. att starta ett nätverk – Länssamverkan föräldraskapsstöd. Målet med det regionala arbetet är att – alla föräldrar i regionen erbjuds ett kunskapsbaserat, behovsanpassat och likvärdigt stöd i föräldraskapet. Nätverkets syfte är:
  • Att öka förutsättningarna för att stödet i föräldraskapet blir likvärdigt i regionen.
  • Att vi möts utifrån olika kompetenser och uppdrag
  • Att undvika parallella spår

   

  Nuläge

  Den 1 januari 2015 gick Regionförbundet och landstinget samman och bildade Region Örebro län. Idag finns det en strategisk resurs inom den nya enheten Välfärd och folkhälsa inom Region Örebro län. Den strategiska resursen ska bl.a. vara en länk mellan det lokala, nationella och också det internationella arbetet för att vidmakthålla och förbättra föräldraskapsstödjande arbetet och minska den ojämlika hälsan. Erbjuda kunskap och metodstöd till länets verksamheter tillsammans med berörda samverkanspartner och utveckla regional samverkan. För merinformationoch kontakt se.

  Örebro län består av 12 kommuner med ca 290.000 invånare. I Länet finns det idag 17 familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter med varierade öppettider. Allt från en halvdag per vecka till varje dag beroende på bostadsområdets eller kommunens storlek, se respektive hänvisning på hemsidan under regionala nätverk, Örebro län. Under våren 2016 återöppnar även Karlskoga kommun en familjecentral.

   

  Nätverksträffar

  Nätverksträffar och konferenser inom föräldraskapsstöd i Örebro län 2008-2015

  Utvecklingsområden

  Målet för regionens fortsatta arbete med familjecentraler är att bidra till att skapa en hållbar och långsiktig struktur för fortsatt erfarenhetsutbyte och fortsatt kompetensutveckling för de olika professioner som finns på familjecentralerna i regionen. Detta mål ska sättas i ett större sammanhang där syftet kan beskrivas som en del i en process för att utveckla en gemensam syn på det förebyggande arbetet i kommunerna och i regionen. Erfarenheter från det arbete som genomförts under de senaste åren visar dock att det tar tid att etablera en struktur. Exakt hur framtiden kommer att se ut är inte helt klart just nu men Region Örebro läns enhet Välfärd och folkhälsa har tagit sig an ansvaret att stödja det lokala och regionala arbetet för att skapa förutsättningar och nå målet.

  För mer information kontakta Marie Cesares Olsson marie-cesares.olsson@regionorebrolan.se