Alla Regionala Nätverk

Uppland

Nuläge

I samverkan har Uppsala kommun och Landstingets Folkhälsoenhet under verksamhetsåret 2015 arrangerat två fortbildningsdagar för samtlig personal på familjecentralerna i länet. Teman vid dessa tillfällen har varit ”Våld i nära relationer- mekanismer och konsekvenser för den utsatta och deras familjer” och ”Självreflektionsinstrumentet- en modell för uppföljning och kvalitetssäkring av familjecentraler”. Folkhälsoenheten och Uppsala kommun har även arrangerat
nätverksträffar för länets 12 verksamma samordnare där ett ramdokument med en uppdragsbeskrivning för familjecentralens samordnare arbetats fram.

 

Utvecklingsområden:

  • Verka för organisatorisk/politiskt stabilare grund för verksamheten
  • Fortsatt utveckling av föräldrautbildningen
  • Verka för att öppna förskolan blir lagstadgad och att
  • Socialtjänsten ska hitta en naturlig plats på öppna förskolan
  • Lyfta forskning kring familjecentrerat arbete till politiker m fl
  • Ta plats och utnyttja föreningens hemsida för erfarenhetsutbyte

Regional kontaktperson: maria.norrman-erixson@uppsala.se