Alla Regionala Nätverk

Uppland

Nuläge

I samverkan arrangerar Uppsala kommun och Folkhälsoenheten inom Region Uppsala årligen två fortbildningsdagar för samtlig personal på familjecentralerna i länet. Vid vårens utbildning föreläste Berit Nordström, fil dr, leg. Psykolog och specialist i klinisk psykologi om De tidiga årens betydelse för barns fortsatta utveckling.

Vid höstens fortbildningstillfälle i oktober 2017 lyssnade vi till Gustaf Gredebäck, professor i utvecklingspsykologi vid Uppsala universitet som leder verksamheten vid Uppsala Barn och Babylab. Vid Uppsala Barn- och Babylab studeras den motoriska, sociala och kognitiva utvecklingen hos små barn. Föreläsningen handlade om de små barnens kognitiva och känslomässiga utveckling.

Folkhälsoenheten och Uppsala kommun arrangerar även träffar 1-2 gånger per termin för länets 14 verksamma samordnare.
Vid dessa tillfällen har ett riktlinjedokument för familjecentralsverksamheten i Uppsala län arbetats fram under det senaste året.

Dessa riktlinjer beskriver vad som definierar Familjecentralen och dess verksamhet. Vidare beskrivs Region Uppsala och länets kommuners gemensamma mål och syfte samt verksamhetsuppföljning för familjecentraler och familjecentrerade verksamheter.

Syftet med verksamhetsuppföljningen är att ge information om verksamhetens måluppfyllelse, men framför allt bidra till kvalitetsutveckling och förverkliga de mål som är beskrivna i samverkansavtalet för familjecentralerna.

Processen kring framtagandet av riktlinjedokumentet har skett i samverkan med de kommunala familjecentralssamordnarna, Uppsala läns regionala samordnare för Föreningen för familjecentralers främjande och hälsoplanerare vid Folkhälsoenheten inom Region Uppsala. Arbetet har förankrats i de kommunala styr- och ledningsgrupperna.

Riktlinjedokumentet finns tillgängligt här som nedladdningsbar fil. Bilagorna verktyg för verksamhetsuppföljning/plan, föräldraenkät, slussningsstatistik samt ett årshjul för familjecentraler i Uppsala län finns bifogade i format som möjliggör ifyllnad och utskrift (se nedladdningsbara filer). Lokala anpassningar, exempelvis ytterligare enkätfrågor och kommunala logotyper, kan göras i dessa mallar.

För frågor angående riktlinjedokumentet kontakta folkhalsoenheten.hoh@regionuppsala.se

 

Utvecklingsområden:

  • Verka för organisatorisk/politiskt stabilare grund för verksamheten
  • Fortsatt utveckling av föräldrautbildningen
  • Verka för att öppna förskolan blir lagstadgad och att Socialtjänsten ska hitta en naturlig plats på öppna förskolan
  • Lyfta forskning kring familjecentrerat arbete till politiker m fl
  • Ta plats och utnyttja föreningens hemsida för erfarenhetsutbyte

Regional kontaktperson: maria.norrman-erixson@uppsala.se