Alla Regionala Nätverk

Uppland

Nuläge

I samverkan arrangerar Uppsala kommun och Folkhälsoenheten inom Region Uppsala årligen två fortbildningstillfällen där alla med ett uppdrag och engagemang i familjecentralerna i Uppsala län bjuds in. Medarbetare, tjänstepersoner såväl som politiker är välkomna till utbildningseftermiddagarna. Vi träffas för att förmedla aktuell information och forskning, ta del av föreläsningar, diskutera gemensamma frågeställningar och byta erfarenheter.

Vid höstens tillfälle den 11 oktober 2018 kommer Eleonor Arén, barnmorska på Cosmos asyl- och integrationshälsa i Region Uppsala, att presentera Kulturdoulaprojektet, ett projekt i Region Uppsala för att förbättra mödrahälsovården för utlandsfödda gravida kvinnor. Under våren 2018 har tio kulturdoulor, kvinnor som stöttar nyanlända kvinnor under graviditeten och en kort tid efter förlossningen, utbildats . De utbildade kulturdoulorna samarbetar med vissa av Uppsala läns familjecentraler.

Tidig intervention- kom igång med lek och kommunikation
Lena Nilsson, logoped vid enheten för intellektuell funktionsnedsättning och autism på Habiliteringen i Region Uppsala, kommer att presentera den webbplats som Habiliteringen för barn och vuxna utvecklat med information, strategier och material för att få små barn att komma igång med lek och kommunikation.

Familjecentrals Dialogen- så arbetar vi vidare!
Deltagare från arbetsgrupperna som bildades vid Familjecentrals Dialogen i april berättar hur de arbetar vidare med de frågeställningar som prioriterades högst av deltagarna.

Inbjudan skickas separat till länets familjecentralssamordnarna

Folkhälsoenheten och Uppsala kommun arrangerar även träffar 1-2 gånger per termin för länets 14 verksamma samordnare. Vid dessa tillfällen har ett riktlinjedokument för familjecentralsverksamheten i Uppsala län arbetats fram. Riktlinjerna följs kontinuerligt upp på samordnarträffarna.

Dessa riktlinjer beskriver vad som definierar Familjecentralen och dess verksamhet. Vidare beskrivs Region Uppsala och länets kommuners gemensamma mål och syfte samt verksamhetsuppföljning för familjecentraler och familjecentrerade verksamheter.

Syftet med verksamhetsuppföljningen är att ge information om verksamhetens måluppfyllelse, men framför allt bidra till kvalitetsutveckling och förverkliga de mål som är beskrivna i kommunernas samverkansavtal för familjecentralerna.

Processen kring framtagandet av riktlinjedokumentet har skett i samverkan med de kommunala familjecentralssamordnarna, Uppsala läns regionala samordnare för Föreningen för familjecentralers främjande och hälsoplanerare vid Folkhälsoenheten inom Region Uppsala. Arbetet har förankrats i de kommunala styr- och ledningsgrupperna.

Riktlinjedokumentet finns tillgängligt här som nedladdningsbar fil. Bilagorna verktyg för verksamhetsuppföljning/plan, föräldraenkät, slussningsstatistik samt ett årshjul för familjecentraler i Uppsala län finns bifogade i format som möjliggör ifyllnad och utskrift (se nedladdningsbara filer). Lokala anpassningar, exempelvis ytterligare enkätfrågor och kommunala logotyper, kan göras i dessa mallar.

För frågor angående riktlinjedokumentet: folkhalsoenheten.hoh@regionuppsala.se

 

Utvecklingsområden:

  • Verka för organisatorisk/politiskt stabilare grund för verksamheten
  • Fortsatt utveckling av föräldrautbildningen
  • Verka för att öppna förskolan blir lagstadgad och att Socialtjänsten ska hitta en naturlig plats på öppna förskolan
  • Lyfta forskning kring familjecentrerat arbete till politiker m fl
  • Ta plats och utnyttja föreningens hemsida för erfarenhetsutbyte

Regional kontaktperson: maria.norrman-erixson@uppsala.se