VERKSAMHETSPLAN för FFFF verksamhetsåret 2016

”FFFF grundar sig på värdet av att bibehålla och utveckla det demokratiska samhället, där alla människor har lika värde. FFFF verkar för att införliva FN:s konvention om barnets rättigheter i det hälsofrämjande och förebyggande arbete på familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter.” (FFFF stadgar).

Styrelsearbete

 • Bedriva verksamhet enligt stadgar och mål
 • Avge en årlig verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
 • Ansvara för FFFF:s ekonomi, avge en årlig redovisning och revisionsrapport
 • Ansvara för ledningen av FFFF:s verksamhet
 • Arbeta utifrån föreningens barnrättsbaserade beslutsunderlag som ligger till grund för samtliga beslut som tas i styrelsen
 • Bevaka FFFF:s officiella mailadress info@familjecentraler.se
 • Underhålla och utveckla hemsidan
 • Ge stöd till medlemmar och förmedla kontakter
 • Utgöra remissinstans inom FFFF:s verksamhetsområde till lokal, regional, nationell och internationell nivå
 • Ansvara för eventuella ansökningar och uppföljning för att söka bidrag och fonder
 • Ansvara för planeringen och genomförande av årsmöte, i anslutning till nationell konferens

 

Extern kontorstjänst

 • Föra aktuell medlemsförteckning
 • Underhålla och uppdatera hemsidan
 • Ansvara för bokföring och kvartalsvis framtagning av avstämd balans och resultatrapport i samråd med kassören
 • Ansvara för fakturering

 

Konferens

 • Förbereda konferens i Jönköping 2016
 • Påbörja planering av konferens 2017
 • Samverka med lokal/regional arbetsgrupp
 • Teckna samverkansavtal mellan FFFF och lokal/regional arrangör

 

Arbeta för ett nationellt/regionalt ansvarstagande och samordning för stöd, kunskapsspridning och utveckling av familjecentralerna

 • Delta i SKL:s nätverk för att stärka barnets rättigheter
 • Ta fram argument, underlag och driva frågorna på olika nivåer och instanser

 

Stimulera till fortsatt utveckling av regionala medlemsnätverk

 • Planera och genomföra ett seminarium för regionala kontaktpersoner och styrelsen i augusti 2016 i samverkan med Stiftelsen Allmänna Barnhuset
 • Stödja de regionala kontaktpersonernas arbete i de regionala nätverken
 • Medverka vid regionala träffar och konferenser vid förfrågan

 

Stödja utvecklingen av de olika professionernas yrkesroller för att främja det förebyggande arbetet och samverkansprocessen inom familjecentralen

 • Färdigställa och sprida dokumentet om BVC-sjuksköterskans roll på familjecentralen
 • Påbörja arbetet med att ta fram dokument om barnmorskans roll på familjecentralen
 • Implementera och sprida dokumentet om pedagogens roll på familjecentralen ”Ni ser allt och alla”
 • Implementera och sprida dokumentet ”Oj så bra att ni finns” Socialtjänstens roll i hälsofrämjande och förebyggande arbete på familjecentraler

 

Verka för att sprida lärande exempel för familjecentralernas verksamhet

 • Spridning av självreflektionsinstrumentet
 • Spridning av familjecentralernas integrationsarbete
 • Ta fram Informationsmaterial om familjecentraler och översätta till de vanligaste språken
 • Ta fram en presentation (PP) som belyser varför familjecentraler är viktiga

 

Forskning och utvärdering

 • Initiera till och sprida pågående forskning och utvärdering till medlemmarna

 

Internationellt erfarenhetsutbyte

 • Delta aktivt i Eurochild´s arbete.
 • Samverka med nordiska organisationer.
 • Förmedla och stödja internationellt erfarenhetsutbyte.

 

Projekt

 • Projektägare för projektet ”SAM-verkstad” 2014-2016.

 

Tidigare Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan 2015
Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsplan 2014
Verksamhetsberättelse 2014

VB 2013
Verksamhetsplan 2013
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FFFF 2012

Verksamhetsplan 2012
Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsplan 2011
Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsplan 2010
Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsplan 2008
Verksamhetsberättelse 2007

Rapport från Finlandsbesöket 04-08 mars 2007
Verksamhetsplan_2007
Verksamhetsberättelse 2006