FFFF-Utvärdering av självreflektionsinstrumentet

24-04-2015
Självreflektionsinstrument Att reflektera tillsammans Användarguide Jönköpingsmodellen

FFFF har under 2014 finansierat och beställt en utvärdering av självreflektionsinstrumentet med syfte att utvärdera familjecentralers erfarenheter och upplevelser av att använda instrumentet i praktiken. Studien, som heter Reflektera tillsammans, har genomförts av Agneta Abrahamsson, Vibeke Bing och Sofia Kjellen på Staarne Process.

Utvärderingen består av två delar varav den ena presenterar resultatet från utvärderingen. Den andra delen, som är en användarguide till instrumentet, har utvecklats utifrån resultatet från utvärderingen.