Läs om länsstyrelsernas kampanj. #delapådet om fördelar med att dela lika på föräldraledigheten.

06-12-2016
Dela på det

Sverige har ett av världens mest generösa system för föräldraförsäkring, där två föräldrar kan ta ut föräldrapenning i 240 dagar var. Det motsvarar fem dagar i veckan i åtta månader. De flesta föräldrar väljer dessutom att vara lediga utöver de 240 dagarna. Forskning visar att delad föräldraförsäkring har positiva effekter

både på individ- och samhällsnivå. Trots det är kvinnor i snitt hemma 15,3 månader under barnets två första år medan män är hemma 3,8 månader. Idag står kvinnor för 74 procent av det totala uttaget av föräldrapenning medan män står för 26 procent.

Varför ser det ut så? Majoriteten av föräldrar uppger en önskan och vilja att dela mer lika, men någonstans tar det stopp.

Länsstyrelsen vill med kampanjen delapådet.se lyfta frågan hos de som är eller ska bli föräldrar om vikten av att dela på föräldraansvaret och föräldraledigheten.

Kampanjen #delapådet har sin grund i de jämställdhetspolitiska målen, som utgår från de juridiska könen kvinna och man. Därmed utgår statistiken från juridiskt kön men det är viktigt att komma ihåg att alla individer inte identifierar sig enligt en tvåkönsnorm. Familjer kan också se ut på många olika sätt och mycket av den statistik och fakta om finns kan appliceras på olika föräldrakonstellationer.

Läs mer om kampanjen här: