Rapporter

Investera i barn

Under hösten 2013 tog EU kommissionen ett strategiskt beslut om att investera i barn. Det var en heltäckande politisk strategi kring barnfattigdom och barns välbefinnande. FFFF har varit delaktig i att ta fram en handbok med förslag för att implementera denna strategi, genom vårt samarbete med Eurochild. (www.eurochild.org)

Handboken hittar du här

Implementation Handbook

Familjecentralernas historia

I familjecentralens brokiga historia har gräsrötters engagemang lagt grunden för fortlevnad och utveckling. I denna sammanställning från 2013 beskriver Vibeke Bing det dåvarande läget gällande familjecentraler i landet.

Familjecentralernas historia

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd

Statens folkhälsoinstitut

Redovisning för åren 2010-2011

Regeringen gav våren 2009 Statens folkhälsoinstitut ett uppdrag, inom ramen för Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla, att utveckla kommunala strategier för föräldrastöd. Uppdraget inleddes med att Folkhälsoinstitut efter utlysning valde ut ett antal projektkommuner. Dessa fick medel för att i samarbete med ett forskningslärosäte utveckla föräldrastödet i enlighet med definitionen av föräldrastöd i den nationella strategin. Projekttiden för deltagande kommuner har varit två år, 2010-2011. Kalmar, Spånga-Tensta SDF, Södertälje, Umeå, Växjö, Sjuhärads kommunalförbund, Tjörn, Ovanåker, Linköping och Uddevalla är de kommuner som bland nära femtiotalet sökande valdes ut till projektkommuner och som har samarbetat med varsitt forskningslärosäte.

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd

Familjecentral som föräldrastöd

Socialmedicinsk tidskrift, SMT, har gett ut ett temanummer med temat familjecentral som föräldrastöd. Läs mer via nedanstående länk

Familjecentral som föräldrastöd. Socialmedicinsk tidskrift

Kartläggning och utvärdering av familjecentraler

Konsultföretaget Ramböll har på Socialdepartementets uppdrag gjort en kartläggning och utvärdering av familjecentraler, som blev klar 2014. Nedan finner du rapporten och i separat fil ett tillhörande diagram över metoder som används på familjecentraler.

Kartläggning och utvärdering av FC - slutversion Separat bilaga Diagram

Familjecenter i Norden – en resurs för barn och familjer

Marjatta Kekkonen, Mia Montonen och Riitta Viitala (red.) 2011 Nordiska ministerrådet

Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.
Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och är en viktig partner i europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i ett starkt Europa.
Det nordiska samarbetet vill styrka nordiska och regionala intressen och värderingar i en global omvärld. Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner.

Familjecenter i Norden - en resurs för barn och familjer