Om föreningen

I familjecentralens fascinerande historia har engagerade gräsrötter varit avgörande för dess överlevnad och framsteg. Ursprunget av familjecentralen kan spåras till det givande samarbetet mellan det sociala förebyggande arbetet och mödra- och barnhälsovården i Göteborg på 1970-talet. Vid denna tidpunkt gjordes socialarbetare tillgängliga på öppna förskolor, och det var en viktig tid för den tidiga utvecklingen av familjecentralen.

Under 1980-talet ökade antalet öppna förskolor markant, men efter en initial framgång genomgick de en nedgång och många lades ner under 1990-talet. Trots denna utmaning överlevde ca fem hundra öppna förskolor, varav hälften integrerades i familjecentralen. Det var inom dessa ramar som initiativ från gräsrotsnivå började ta form, där engagerade professionella spelade en nyckelroll och strävade efter att gemensamt göra en ännu bättre insats.

Mot slutet av 1990-talet uppmärksammades arbetet av Folkhälsoinstitutet, och det skapades förutsättningar för ett nationellt nätverk för familjecentraler. Folkhälsoinstitutet stödde utvecklingen genom dokumentation, årliga konferenser, kunskapsunderlag, kartläggningar och utvärderingar. Trots denna stöttning omorganiserades institutet senare, och det statliga stödet avvecklades.

År 2000 bildades Föreningen För Familjecentralers Främjande (FFFF) ur ett tidigare nätverk och har sedan dess spelat en central roll som den sammanhållande nationella kraften. Det är värt att notera att föreningen årligen arrangerar en viktig familjecentralskonferens, vilken har blivit en viktig mötesplats för delande av kunskap och erfarenheter inom området. Med närvaron av öppna förskolor och BVC-enheter inom familjecentralens struktur fortsätter den att vara en viktig resurs för samordning av resurser och främjande av familjehälsa.