Strategisk regionsamverkan

Föreningen För Familjecentralers Främjande (FFFF) övergripande mål är att på folkhälsovetenskapliga grunder stimulera utvecklingen av tvärprofessionellt samarbete för att främja barns hälsa och utveckla arbetsformer som stärker föräldrars kompetens, delaktighet och inflytande. Detta genom att vara ett stöd till landets familjecentraler/familjecentralsliknande verksamheter (FC/FCLV). Verka för att FC/FCLV skall bildas på så många platser som möjligt bland annat genom att öka kunskapen bland beslutsfattare om de hälsofrämjande och förebyggande insatsernas värde samt stimulera till etablering av regionala nätverk.

Med utgångpunkt från detta har FFFF:s stimulerat till att en strategisk regionsamverkan startat. De samverkande regionernas uppdrag är att vidmakthålla och förbättra kvaliteten för landets FC/FCLV för att föräldrar och andra viktiga vuxna ska erbjudas ett kunskapsbaserat, behovsanpassat, jämlikt och jämställt stöd i föräldraskapet med barnkonventionen som grund.

Detta sker genom att:

  • Kontinuerligt arbeta med kvalitetssäkring och utveckling i nära samverkan med de medverkande regionernas familjecentraler.
  • Samordna och genomföra undersökningar för att samla in utdata för verksamhetsuppföljning utifrån identifierade utvecklingsområden.

Det är i dagsläget nedan angivna regioner som medverkar. För mer information och intresse om att medverka får du gärna höra av dig till info@familjecentraler.se

  • Region Jönköpings län
  • Region Skåne
  • Region Örebro län
  • Göteborg
  • Region Kalmar län
  • Region Uppsala län
  • Region Värmland