Stadgar

Stadgar Föreningen för Familjecentralers Främjande (FFFF) Reviderade och antagna vid årsmötet 2021-05-11

 

 • 1 Policy 

FFFF grundar sig på värdet av att bibehålla och utveckla det demokratiska samhället, där alla människor har lika värde. FFFF verkar för att införliva FN:s konvention om barnets rättigheter i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. 

 

Med familjecentral menas en samlokalisering* av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med förebyggande verksamhet. Utöver basverksamheterna kan även andra samhällsaktörer ingå i samarbetet.

Med familjecentralsliknande verksamhet menas barnhälsovård samlokaliserad* med minst en kommunal verksamhet (öppen förskola och/eller förebyggande socialtjänst). Familjecentralsliknande verksamhet kan också innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård och minst en kommunal verksamhet (öppen förskola och/eller förebyggande socialtjänst). Utöver basverksamheterna kan även andra samhällsaktörer ingå i samarbetet.

* Samlokalisering innebär att hela den ordinarie verksamheten som respektive part bedriver ska vara förlagd till familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten.

 

Verksamheten i en familjecentral/familjecentralsliknande verksamhet skall, vara hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande och riktas till blivande föräldrar/föräldrar och barn. 

Detta är i enlighet med barnkonventionens artiklar om barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt rehabilitering (art. 24 och 39), barnets rätt till utveckling av sin fulla förmåga (art. 6), syftet med (för)skolan (art. 28 och 29), barnets rätt till en social trygghet och skälig levnadsstandard (art. 26 & 27), stöd till föräldrar i sitt föräldraskap (art. 5 och 18) och barnets rätt till skydd från omsorgsbrist, våld och övergrepp (art. 19). 

 

 • 2 Övergripande mål 

FFFF skall på folkhälsovetenskaplig grund stimulera utvecklingen av tvärprofessionellt samarbete för att främja barns hälsa och utveckla arbetsformer som stärker föräldrars kompetens, delaktighet och inflytande. 

FN:s konvention om barnets rättigheter skall vara vägledande utifrån ansvaret att vara barnrättsbaserade verksamheter (art. 4 och 42). Särskilt fokus ska ligga på principen om barnets bästa (art. 3), icke-diskriminering och lika värde (art.2), barnets rätt till delaktighet och inflytande (art. 12), stöd till föräldrar i sitt föräldraskap (art. 5 och 18), barnets rätt till bästa möjliga hälsa samt barnets rätt till utveckling i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar (art. 6 och 24). 

 

 • 3 Verksamhetsmål 
 1. a) FFFF ska utgöra ett stöd för landets familjecentraler/familjecentralsliknande verksamheter. 
 2. b) FFFF ska verka för att familjecentraler/familjecentralsliknande verksamheter skall bildas på så många platser som möjligt bland annat genom att öka kunskapen bland beslutsfattare om de hälsofrämjande och förebyggande insatsernas värde. 
 3. c) FFFF ska stimulera till etablering av regionala nätverk. 

 

 • 4 FFFF’s uppdrag 

Barnkonventionen lägger ett ansvar på att alla som arbetar med och för barn genom lämpliga och aktiva åtgärder ska göra barnkonventionens bestämmelser och principer allmänt kända (art. 42). Utifrån detta åtagande ska FFFF: 

1) vara ett kunskaps- och informationscentrum som; a) bygger på bred yrkesrepresentation och hög kunskapsnivå, b) sprider kunskap om generella, hälsofrämjande insatser för barn och föräldrar, c) arbetar för ökade resurser till generella, främjande och förebyggande insatser, d) arrangerar konferenser och fortbildningsdagar minst en gång om året. 

2) följa och stimulera forskning om föräldrars och barns hälsa och livskvalité, ur ett kulturellt, socialt, psykologiskt och medicinskt perspektiv. 

3) utveckla ett fungerande nationellt nätverk med god kommunikation, som bland annat kan underlätta utbytet av erfarenheter familjecentraler emellan. 

4) utgöra remissinstans inom FFFF’s verksamhetsområde. 

5) delta i internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte. 

 

 • 5 Medlemskap 
 1. a) Kollektivt medlemskap kan efter ansökan beviljas familjecentraler, familjecentralsliknande verksamheter eller andra arbetsplatser. b) Enskilt medlemskap kan efter ansökan beviljas enskild person. c) Styrelsen kan neka medlemskap eller utesluta medlem om den ansökande medlemmen inte arbetar inom ramen för/företräder föreningens policy och övergripande mål, eller om medlemsavgiften inte betalats. d) Styrelsen kan utse en person som har gjort mycket betydelsefulla insatser för föreningen till hedersmedlem. Hedersmedlemskap berättigar till livslångt kostnadsfritt deltagande vid alla föreningens konferenser och årsmöten.

 

 • 6 Årsmötet 
 1. a) FFFF’s högsta beslutande organ är årsmötet, som ska hållas före första halvårets utgång. b) Vid årsmötet har alla medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. Alla personer som ingår i ett kollektivt medlemskap har varsin röst. Alla som är intresserade av föreningens verksamhet har närvaro- och yttranderätt, men däremot inte rösträtt. c) Beslut sker med enkel majoritet. d) Verksamhets- och revisionsberättelser ska behandlas. e) Medlemsavgifter för nästkommande år ska fastställas. f) Motioner som tillställts FFFF minst 30 dagar före årsmötet ska behandlas. g) Årsmötet utser föreningens styrelse, som ska ha stor yrkesmässig och geografisk spridning. 
 2. h) Följande funktionärer ska väljas vid årsmötet: 
 • Ordförande väljs på två år, jämna kalenderår. 
 • Fyra ledamöter väljs på två år jämna kalenderår, fyra ledamöter på två år ojämna kalenderår. 
 • Två revisorer väljs på ett år. 
 • Tre ledamöter att utgöra valberedning väljs på ett år varav en är sammankallande. 

 

 1. i) Konstituerande möte ska hållas direkt efter årsmötet, då den nyvalda styrelsen utser vice ordförande, sekreterare och kassör, fastställer vem som tecknar firma samt handhar aktuella bankkonton. j) Kallelse ska skickas ut senast 50 dagar före årsmötet och övriga handlingar ska skickas ut senast 14 dagar före årsmötet. k) Stadgeändringar fattas av årsmötet, med 2/3 majoritet. 

 

 • 7 Styrelsen 
 1. a) Ansvarar för ledningen av FFFF’s verksamhet. b) Sammanträder på initiativ av ordföranden, eller när minst hälften av medlemmarna så begär. c) Ansvarar för att varje sammanträde protokollförs. d) Är beslutsmässig då minst fem ledamöter, inklusive ordföranden, är närvarande. e) Tar beslut med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. f) Bildar arbetsgrupper efter behov. g) Styrelsen har i uppgift att: 
 • Föra aktuell medlemsförteckning. 
 • Bedriva verksamhet enligt policy och mål. 
 • Avge årlig verksamhetsberättelse. 
 • Ansvara för FFFF’s ekonomi, avge årlig redovisning och revisionsrapport.

 

 • 8 Verksamhetsår 

Verksamhetsår är kalenderår, som påbörjas 1/1 och avslutas 31/12. 

 

 • 9 Extra årsmöte 

Styrelsen kan under året kalla medlemmarna till extra årsmöte för diskussion eller beslut i en viss fråga. Om minst tio procent av medlemmarna eller de båda revisorerna begär det måste styrelsen kalla till extra årsmöte inom två månader. 

Kallelse till extra årsmöte ska ske senast två veckor före mötet och innehålla de ärenden som ska behandlas vid mötet. Handlingarna ska finnas tillgängliga senast en vecka innan mötet. 

Vid det extra årsmötet har alla medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. Alla som är intresserade av föreningens verksamhet har närvaro- och yttranderätt, men däremot inte rösträtt. 

 

 • 10 Ärenden vid extra årsmöte 

Vid extra årsmöte behandlas följande ärenden: 

 • Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, justeringspersoner samt övriga funktionärer för mötet. 
 • Fråga om det extra årsmötet är sammankallat på rätt sätt. 
 • Det eller de ärenden som angetts i kallelsen. 

 

Vid extra årsmöte får enbart det eller de ärenden som angetts i kallelsen behandlas. 

 

 • 11 Upplösande av föreningen 

Beslut om upplösning av FFFF kräver 2/3 majoritet av antalet angivna röster vid två på varandra följande årsmöten. Disposition av FFFF’s eventuella tillgångar och skulder beslutas av årsmötet.


Läs mer

chevron_rightStadgar chevron_rightVerksamhetsplan och berättelse