Styrning och ledning

FFFF har i uppdrag att på olika sätta stödja utvecklingen och vidmakthållande av familjecentral. Ett sätt är att ta fram olika stödjande dokument. Sedan tidigare har vi haft dokumentet Styrning och ledning som har i syfte att stödja familjecentralernas organisation kring ledning och styrning.

Det senaste dokumentet är en vägledning för familjecentralsarbetet. FFFF har under de senaste åren arbetat mer fokuserat än tidigare för att utveckla arbetet med utvärdering och uppföljning av vad som sker på familjecentraler. Föreningens kvalitetsarbete med att bland annat systematisera familjecentralens arbete med stöd av programteori samt en ny litteratursammanställning för familjecentralsarbetet som tagits fram, har tydliggjort familjecentralens arbete och uppdrag och är bakgrunden till denna vägledning.

Vägledningen är en sammanfattning av olika stödjande dokument för familjecentralen och dess uppdrag kring föräldraskapsstöd. Syftet med vägledningen är att ge en samlad kunskap om familjecentralens uppdrag och vara ett underlag inför start av familjecentral men också stötta för att få till ett långsiktigt arbete med familjecentral.

Vägledningen riktar sig i första hand till beslutsfattare, verksamhetsutvecklare och samordnare med uppdrag att stödja, leda och driva utvecklingen av familjecentraler. Den kan också vara av intresse för alla som arbetar på familjecentralen och intresserar sig för familjecentralens hälsofrämjande och förebyggande arbete för barnfamiljer.