Vad är en familjecentral?

Familjecentralens är en hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande verksamhet och mötesplats som anpassas utifrån hela familjens livssituation.

Familjecentralen riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar, barn och andra viktiga vuxna kring barnet.

Med familjecentral menas en samlokalisering* av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med förebyggande verksamhet. Utöver basverksamheterna kan även andra samhällsaktörer ingå i samarbetet.

Med familjecentralsliknande verksamhet menas barnhälsovård samlokaliserad* med minst en kommunal verksamhet (öppen förskola och/eller förebyggande socialtjänst). Familjecentralsliknande verksamhet kan också innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård och minst en kommunal verksamhet (öppen förskola och/eller förebyggande socialtjänst). Utöver basverksamheterna kan även andra samhällsaktörer ingå i samarbetet.

* Samlokalisering innebär att hela den ordinarie verksamheten som respektive part bedriver ska vara förlagd till familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten.

Familjecentralens syfte är att i samverkan minska:

 • fysisk, psykisk och social ohälsa bland barn
 • ojämlikheten i hälsa bland barn
 • risken att barn hamnar mellan samhällets trygghetssystem som gör att barnet inte får rätt stöd i rätt tid

På en familjecentral samordnar kommun och region sina resurser för att möjliggöra en lättillgänglig tvärfacklig samverkan. Förutom barnmorskor, barnhälsovårdssjuksköterskor, förskollärare och socionomer kan det även finnas andra yrkesgrupper representerade, såsom familjerådgivare, tandvårdspersonal och psykolog.

Familjecentralen ska vara en del i att främja trygga uppväxtvillkor för barn genom att sprida kunskap till och stödja blivande föräldrar och föräldrar. Det innebär att familjecentralen kan fungera som en ingång för att nå alla föräldrar och samtidigt erbjuda kompletterande stödinsatser för föräldrar som är i behov av det. Familjecentralen är således en arena där kommuner och regioner genomför gemensamma tidiga insatser.

Familjecentralens övergripande och långsiktiga mål är att uppnå en god och jämlik hälsa hos blivande föräldrar, föräldrar, barn och andra viktiga vuxna runt barnet.

För att nå familjecentralens långsiktiga mål ska familjecentralen i samverkan stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer genom att:

Utifrån FN:s konvention för barnets rättigheter, familjens livssituation och genom samarbete, samordning och samverkan ska familjecentralen främja en gynnsam fysisk, psykisk och social utveckling för barn genom att

 • erbjuda lättillgängligt stöd
 • vara ett kunskaps- och informationscentrum
 • stärka arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter
 • skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga
 • uppmärksamma barn och deras familjer där tecken finns på avvikande utveckling
 • stärka samspelet och en god relation mellan barn och föräldrar
 • erbjuda tidiga insatser till blivande föräldrar och familjer med barn
 • stärka barnets och förälderns sociala nätverk
 • stärka ett jämställt föräldraskap
 • stärka barns språkutveckling
 • stärka integrationen

Familjecentralens arbete bidrar till att:

 • Utjämna hälsoklyftor
 • Stärka individens egenmakt
 • Minska socioekonomisk och psykologisk stress i den enskilda familjen vilken leder till minskade ”onödiga” kostnader för samhället (Abrahamsson, Bing & Löfström (2009)

Samverkan

Samverkan mellan de olika yrkesgrupperna är en förutsättning för en fungerande familjecentral. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer. Samverkan innebär också att en får bättre förutsättningar att skräddarsy lösningar för ett specifikt behov.

En vanlig invändning mot samverkan är att det skulle finnas risk att yrkesrollerna flyter ihop. Men tvärtom har det visat sig att yrkesrollerna blir tydligare. Det beror på att man kan slussa vidare istället för att ikläda sig en yrkesroll en kanske inte behärskar. Alla kan istället koncentrera sig på sin egen yrkesroll. Genom att arbeta så nära andra yrkeskategorier, framstår den egna yrkeskompetensen tydligare.

Historik

Familjecentralstanken är inte ny. Tankarna på ett nära samarbete mellan medicinska, sociala och pedagogiska insatser för blivande föräldrar och för små barn och deras föräldrar, fanns redan på 1960-talet. Flera statliga utredningar och betänkanden under slutet av 60-talet och början av 70-talet föreslog samarbete mellan och samlokalisering av mödra- och barnhälsovården samt socialtjänstens individ- och familjeomsorg. På Socialstyrelsens initiativ startades en rad försöksverksamheter runt om i landet. Bland annat startade en familjecentral i Flemingsberg 1974.