En del av FFFF:s uppdrag är att omvärldsbevaka arbetet med stöd till föräldrar. Som ett led i detta uppdrag har FFFF valt att bli medlem i organisationen Eurochild sedan 2010. Eurochilds uppdrag är att främja barns välbefinnande och stödja barnrättsarbetet. Målet för styrelsen är att aktivt delta i Eurochilds arbete. Mer information om Eurochild och vårt deltagande går att läsa nedan.

Eurochild bildades 2004 ur European Forum for Child Welfare (EFCW), en förgrening från European branch of the IFCW (International Forum for Child Welfare). Det är en paraplyorganisation med 134 medlemmar från 35 länder. Medlemmarna kommer från kommun, landsting, privatpersoner och frivilligsektorn. FFFF är medlem sedan 2011.

Eurochild finansieras till 85% av EU kommissionens program ”sysselsättning och social solidaritet”, 5% kommer från medlemsavgifter och resten är donationer

Eurochilds uppdrag är att främja barns välbefinnande i Europa genom att bilda nätverk för sina medlemmar, som jobbar för att öka livskvaliteten för barn och unga i Europa. Detta sker genom att:

  • Delge varandra information och erfarenheter av goda exempel på program, aktiviteter och metoder samt handlingsplaner/policys.
  • Bevaka och samtidigt påverka policy utveckling på nationell och EU nivå.
  • Skapa intressegrupper och partnerskap mellan organisationer
  • Representera medlemmarnas intressen vad det gäller internationella institutioner
  • Öka medlemmarnas kapacitet och kunskap genom träning, individuella råd och stöd

För att möta den utveckling som sker i Europa, stödja EU och öka ”nätverkandet” och utbytet av erfarenheter mellan medlemsorganisationer finns det olika fokusarbeten där familj- och föräldraskapsstöd är en. Genom vårt medlemskap får vi inblick i hur arbetet med stöd till föräldrar fungerar i övriga Europa och vi blir ofta tillfrågade att berätta om vår familjecentralsmodell.

Styrelsens representant i samarbetet med Eurochild är Marie Cesares Olsson.

 

Evaluation and practice in child and family services: how to avoid the tail wagging the dog?

Utvärdering och praktik kring barn- och familjestödjande arbete

Det finns en bred politisk enighet om vikten av att satsa på barn och deras familjer inom EU. Dock har Eurochild identifierat begränsningar av EU kommissionens snäva tolkning av bedömning av effektiva investeringar och offentliga val i området familje- och föräldrastöd. EU:s tolkning har lett till förödande konsekvenser för föräldrastödjande verksamheter runt om i Europa. Kanske även för oss här i Sverige då våra myndigheter ställer höga krav kring utvärdering.
FFFF har varit delaktig i framtagandet av denna rekommendation (policy) som uppmanar EU-kommissionen och Europaparlamentet att ha ett pluralistiskt förhållningssätt kring utvärdering av familj- och föräldrastödjande service och metoder.
Sammanställningen ”Utvärdering och praktik kring barn och familjestödjande arbete” har sin bakgrund i ett nära samarbetet mellan Eurochild och UNESCO:s forskningscenter för barn och familj. De har uppmärksammat att vi behöver få till stånd ett annat förhållningssätt kring utvärdering. Vi kanske måste tänka helt annorlunda. Istället för att se vad som fungerar kanske vi måste få fram hur en metod eller verksamhet fungerar och för vem, i vilket sammanhang och varför det fungerar?
Dokumentet presenterar en matris som tydliggör vilka utvärderingsmetoder/instrument som kan användas till olika frågeställningar.
Sammanställningen Policy Poisition on Evidence finns i rutan till höger.
För mer information om rekommendationen om positionsdokumentet och Eurochild är du välkommen att kontakta Marie Cesares Olsson, styrelseledamot FFFF marie-cesares.olsson@regionorebrolan.se eller Eurochilds kansli agata.daddato@eurochild.org

 

 

 

unnamed

EU:s rekommendation – Investera I barnen!

En handbok har publicerats!

Läs om Eurochilds handbok här.

Eller ladda ned handoken direkt (varning, stor fil)
Eurochilds handbok, Investera i barnen 2015

Under hösten 2013 tog EU kommissionen ett strategiskt beslut om att investera i barn. Det var en heltäckande politisk strategi kring barnfattigdom och barns välbefinnande. FFFF har nu varit delaktig i att ta fram en handbok med förslag för att implementera denna strategi, genom vårt samarbete med Eurochild. (www.eurochilds.com).

Nästan 28 % av barn och ungdomar i EU är i riskzonen för fattigdom eller social exkludering och bara åtta europeiska länder garanterar tillräcklig tillgång till förskoleverksamhet och omsorg. Barnfattigdom handlar inte bara om att växa upp i familjer som är ekonomiskt fattiga. Det handlar om att inte leva i en tillräcklig och säker bostad, om att inte ha tillgång till utbildning och hälsovård som ger tillräckligt skydd och stöd för att ge möjligheter att utvecklas.

Handboken som samordnas av Eurochild lyfter fram exempel för att bekämpa barnfattigdomen i Europa och visar hur den europeiska kommissionens rekommendation kan genomföras i praktiken. Den presenterar 15 exempel på arbetssätt, metoder och strategier i hela Europa för att ge vägledning till handling.

Genom handboken påminns vi om att fattigdom kan ha en negativ inverkan på barns liv med långtgående konsekvenser för bl.a. deras framtida hälsa, deltagande på arbetsmarknaden och i samhället. Att investera i barn är därför mer än en moralisk plikt. Det är också en ekonomisk, social och politisk nödvändighet betonar VERA Jourová, EU-kommissionär med ansvar för rättvisa och jämställdhet, i hennes förord till handboken.

FFFF vill speciellt rikta ett tack till Vibeke Bing som varit huvudförfattare för vårt bidrag till handboken!

 

 


Eurochilds konferenser

Eurochild ordnar varje år en konferens. Information om konferenserna och dokumentation från tidigare års konferenser finns på Eurochilds hemsida www.eurochild.org

 

Open Kindergarten – Pilot Project Evaluation Launch

Via vårt samarbete och nätverkande med organisationen Eurochild fick FFFF en förfrågan om medverkan i ett utvecklingsarbete i Skottland med fokus på Öppna förskolan. Vi har haft med tre representanter, Anna-Maria Troedsson från styrelsen, Anna-Karin Nystrand Sacaneno, pedagog och samordnare och vår hedersmedlem Vibeke Bing. Våra tre representanter har bidragit med att ge vår bild av det stöd som familjecentralen kan erbjuda våra familjer genom den samverkan som sker ute i våra verksamheter och genom att ge vår bild av att vara en verksamhet, öppen för alla. Anna-Karin har också träffat ett team av involverade personer i Skottland, vid ett par tillfällen, i digitala nätverk för att delge vårt fina och viktiga arbete. Teamet, bestående av pedagoger, socionomer & projektledare för projektet i Skottland var nyfikna på hur vi samordnar, samverkar, fångar upp och slussar vidare ifall behov finns. De pratade även om föräldrautbildningar, vad som erbjuds i vardagen och hur den pedagogiska verksamheten kan se ut. Det känns oerhört roligt att kunna ge en bild av det fina arbete som sker runt om i landet.

 

Nedan finns en sammanfattning av utvecklingsarbetet:

 

Utvecklingsarbetet har påverkat diskussioner kring stöd till familjer och föräldraskap över hela Skottland ändå upp till regeringsnivå. Projektet har påverkat det politiska arbetet inom regeringen och generellt i deras utvecklingsarbete kring barnen i Skottland (Children in Scotland’s Manifesto 2021-2026)

Slutrapporten beskriver Öppna förskolan som är ett tillvägagångssätt för familjestöd under barnens första år med sitt ursprung i Sverige och har använts i stor utsträckning i de nordiska länderna. Ett antal organisationer i Skottland har arbetat tillsammans för att testa det svenska tillvägagångssättet i Skottland för att undersöka om det kunde fungera även i Skottland.

Ett brett utbud av forskning betonar de tidiga årens betydelse vilket också lyfts av den skotska regeringen inom en rad olika politikområden, inklusive ramverket för deras arbete kring barns tidiga år, National Parenting Strategy, Universal Health Visiting Pathway och expansion of Early Learning och barnomsorg. Den skotska regeringen har åtagit sig att göra Skottland till det bästa stället att växa upp i och tydliggör att det som händer med barn under de första åren av livet är en nyckelfaktor och avgörande för barns framtida hälsa och sysselsättning. Under de tidiga åren får föräldrar en babybox och sedan ett schema för besök från ”hälsobesökare”. I Skottland saknas det tillgång till stöd i föräldraskapet. Den svenska modellen Öppna förskolan (ÖF) som ger stöd av god kvalitet till föräldrar, vårdnadshavare och barn har varit utgångspunkten. ÖF erbjuder tillgängligt, lågtröskelstöd för alla familjer som är bemannade av professionell personal. ÖF erbjuder föräldrar och vårdnadshavare peer-to-peer-interaktion och professionellt stöd i en avslappnad och till viss del ostrukturerad  miljö. ÖF ger utrymme för barn att leka och interagera och för föräldrar att bygga sina föräldranätverk och utveckla nya färdigheter.

Detta utvecklingsarbete har genomförts i två piloter i Edinburgh och Midlothian. Förutom att tillhandahålla ÖF två gånger i veckan genomfördes det också hembesök hos föräldrar för att bygga relationer i lokalsamhället.

Utvärdering har genomförts av implementeringen av modellen, dess anpassning och inverkan. Resultatet visar att ÖF sågs som ett välbehövligt och uppskattat tillvägagångssätt. Många föräldrar beskrev att ÖF har varit en livlina i familjelivet som ofta kan vara komplex och utmanande. Även professionerna är nöjda med arbetet. Slutrapporten tydliggör att föräldrar och utövare (professionerna) gav ett tydligt övergripande budskap om att det finns ett behov av ÖF i Skottland. Rekommendationer identifierades därför för att förfina modellen för bredare genomförande.