Nätverksträff för Familjecentralerna i Östersund em 14 april 2015

02-05-2015

Förbättringsområden som framkom vid gruppdiskussioner:

Utökad tid med familjebehandlare snarare än socialsekreterare

Samlokalisering, samma tänk, vad ska vara lika/likvärdigt för alla FC.

Ledning och styrning, mer tydlighet och samverkan på chefsnivå

Gemensam handlingsplan för ANDT.

Vad ska FC utföra och inte? En gemensam prioritering behövs.

Utvärdera nya avtalet. Behöver det utvecklas? På vilket sätt isåfall?