Ny strategi från regeringen för att stötta föräldrar i föräldraskapet

17-09-2018

Regeringen har beslutat om en ny nationell strategi för föräldraskapsstöd.
På regeringens hemsida kan du ta del av strategin: 

https://www.regeringen.se/4a6017/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/barnets-rattigheter/en-nationell-strategi-for-ett-starkt-foraldraskapsstod-webb.pdf

Du kan också läsa mer om strategin i följande pressmeddelande:

Ny strategi för att stötta föräldrar i föräldraskapet

1 september 2018

Som förälder är man viktig för sitt barns hälsa och utveckling, men man kan ibland behöva stöd i sitt föräldraskap. Regeringen har därför beslutat om en ny nationell strategi för stärkt föräldraskapsstöd. Syftet är att främja barns hälsa och utveckling. Strategin innehåller förebyggande stöd och stöd då problem uppstått. Den vänder sig även till fler än barnets rättsliga föräldrar, som bonusföräldrar och närstående vuxna.

– Många föräldrar efterfrågar stöd i sitt föräldraskap. Eftersom vi vet hur viktiga föräldrarna och hemmiljön är för hur barn utvecklas och mår, är det positivt att föräldrar ber om stöd när det behövs. På så vis kan vi tillsammans göra Sverige till ett av de allra bästa länderna att växa upp i, säger barn och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

– Samhället rymmer idag olika familjekonstellationer och därför vill regeringen att stödet ska vara anpassat till alla typer av föräldrar och familjer. Strategin vänder sig även till flera vuxna runt barnen än de rättsliga biologiska föräldrarna, säger Lena Hallengren.

När barn och unga får frågan; vad är viktigast för dig för att må bra?, svarar de att ha föräldrar som lyssnar och bryr sig. Många föräldrar efterfrågar stöd i sitt föräldraskap, för att exempelvis kunna lyssna in sitt barn. Konkret kan stödet handla om att delta i en föräldragrupp inom mödra- och barnhälsovården, delta i ett föräldraskapsstödprogram eller ta del av information på internet. Stödet erbjuds alla föräldrar och är frivilligt.

Regeringen ger också Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i uppdrag att under åren 2018 – 2021 stödja genomförandet av strategin.

Myndigheten får även i uppdrag att analysera vad kommunerna behöver för stöd, förutsättningar för samverkan och ta fram goda exempel. Resultaten ska sedan komma kommuner och andra som arbetar med föräldraskapsstöd tillgodo. Kommuner och landsting har frågat efter mer stöd i sitt arbete, mer kunskap, effektiva arbetssätt och metoder, stöd i uppföljning och utvärdering. Totalt innebär satsningen 2018-2021 att regeringen föreslår 45 miljoner kronor på föräldraskapsstöd för att främja barns hälsa och utveckling.

Strategin ersätter den tidigare från 2009.

Vad regeringen gjort tidigare:

  • Inrättat Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2015, som ska bedriva och främja ett kunskapsbaserat arbete och förmedla kunskap om förebyggande insatser till professionen som möter föräldrar.
  • Gav 2016 länsstyrelsen i Örebro i uppdrag att utbilda kommuner och landsting, personer i ideella organisationer och i studieförbund samt studenter i föräldraskapsstödjande arbete.
  • Gav 2017 länsstyrelserna förnyat uppdrag att stödja kommuner, landsting och andra som arbetar med att stödja föräldrar i föräldraskapet.
  • Gett Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för att bedriva försöksverksamhet med Samverkansteam i kommunerna Helsingborg, Malmö, Nacka, Norrköping och Västerås. Samverkansteamen består av olika verksamheter, som familjebehandling, elevhälsa och familjecentral. Satsningen har utvärderats av forskare och visar på positiva resultat, familjer har snabbt kunnat få stöd.