I familjecentralens brokiga historia har gräsrötters engagemang lagt grunden för fortlevnad och utveckling. Hur många familjecentraler finns idag? Föreningen har kartlagt antalet familjecentraler.

Familjecentralens historia tog sin början i den samverkan mellan det sociala förebyggande arbetet och mödra-och barnhälsovården som ägde rum under 1970-talet i Göteborg. Socialarbetare blev då tillgängliga på öppna förskolor. Under 1980-talet ökade antalet öppna förskolor, men efter en framgångsrik uppgång lades de ner i lika stor omfattning under 1990-talet. Av ett par tusen återstår nu ca fem hundra öppna förskolor, varav hälften finns i familjecentral. Sedan dess har initiativen för att samordna resurser kommit underifrån; engagerade professionella har varit pådrivande och önskat göra ett bättre jobb tillsammans.

Under 1990-talet hörsammade Folkhälsoinstitutet arbetet och förutsättningar för ett nationellt nätverk för familjecentraler växte fram. Genom dokumentation, årliga konferenser, kunskapsunderlag, kartläggningar och utvärdering stödde Folkhälsoinstitutet utvecklingen. Senare omorganiserades Folkhälsoinstitutet och det statliga stödet avvecklades. År 2000 bildades Föreningen För Familjecentralers Främjande (FFFF) ur ett tidigare nätverk. Föreningen har idag etablerat sig som den sammanhållande nationella kraften.