Kontaktinformation

Familjecentraler och riskbruk

Föreningen för Familjecentralers Främjande drev under perioden mars 2009 till december 2011 ett projekt i nära samverkan med nationella Riskbruksprojektet. Föreningens projekt drevs med motsvarande inriktning som övriga delprojekt i Riskbruksprojeketet.
Syftet med föreningens projekt är att förstärka arbetet med att minska riskbruk av alkohol hos blivande föräldrar och föräldrar till barn 0-5 år, även tobak ingår i projektet. Projektet är sökt som ett 3-årigt projekt och går ut på att samla in, utveckla, testa och implementera verksamma samverkansmodeller kring alkohol och tobak. Medel beviljas endast för ett år i taget med ny ansökan varje höst. Projektet fortsätter således planenligt under 2010 med beräknat avslut under 2011. Medel för 2011 är i dagsläget (oktober 2010) osäkert, Statens Folkhälsoinstitut väntar på medel och direktiv från den nya regeringen.

2009

Information

Projektledaren har under året varit ute i landet och informerat kring riskbruksprojektet och vad riskbruksbegreppet innebär. Informationen har skett vid nätverksmöten och hos enskilda familjecentraler utifrån visat intresse. Första breda informationen om projektet skedde på föreningens årskonferens i Örebro.

Utbildning

Endagsutbildning har skett under hösten i samarbete med Västmanlands familjecentraler.

Fokusgrupper

Projektledaren har haft fokussamtal med ett antal familjecentraler för att försöka ”ringa in” intresse, kunskap och inriktning mot fortsatta arbetet med projektet.

Webbenkät

Webbenkäten hösten 2009 gjordes för att få en utgångspunkt för arbetet med projektet ”Familjecentrer som arena för riskbruksarbete.” Syftet var att få kännedom om aktuella kunskapsläget kring levnadsvanor och hur personalen såg på samverkan kring dessa frågor. Skall användas för en senare utvärdering av projektet.
Av enkäten framkommer bl.a. att kunskapsläget är varierande mellan yrkesgrupperna men att alla anser att det är viktiga områden att behandla. Se vidare nedan.

 Resultat av enkät (1,04 MB)

2010

Andra året av projektet har varit inriktat på att utveckla och testa olika metoder för att införa nya metoder i arbetet på familjecentraler. Det har inneburit en fokusering på team och samverkan och vilka möjligheter och svårigheter detta har för implementering.  En fortsatt informationsspridning och förankring har skett kontinuerligt under året.

Information

Information om föreningens riskbruksprojekt har bl.a. skett vid:
– Nationella Riskbruksprojektets konferens Från ord till handling
– Nordiska FC-konferensen i Helsingfors
– Nätverksdag Södermanland

Utbildning

Utvecklingsdagar kring teamet som resurs i förändringsarbete, med fokus på alkohol och tobak, har genomförts för sammanlagt nio familjecentraler. Fyra i norra Örebro län, fyra i nätverk Halland där även Frösöns FC i Östersund deltog. Dessa dagar har kunnat genomföras tack vare aktivt stöd frånStiftelsen Allmänna Barnhuset. De inledande två dagarna har efter några månader följts upp på hemmaplan. Resultatet är skiftande och speglar i mycket den problematik som finns i att starta, driva och vidmakthålla en familjecentral.

 Inbjudan utvecklingsdagar februari (331 KB)
 Dokumentation utvecklingsdagar februari (641 KB)
 Inbjudan utvecklingsdagar maj (480 KB)

 

Samordnarutbildning

Två av de fyra utbildningsdagarna för samordnare (här lägger du länken till programmet) har genomförts på Sjuksköterskornas hus i Stockholm. 17 samordnare deltog från Kalix i norr till Båstad i söder. Första dagen ägnades helt åt kunskaper kring riskbruk av alkohol, hur ser alkoholkonsumtionen ut och hur kan alkohol påverka foster och föräldraskap. Andra dagen inleddes med kunskaper kring tvärprofessionella team och samordnarens roll i teamarbete. Till nästa gång i oktober fick deltagarna en ”hemläxa” som skall redovisas vid nästa tillfälle i oktober. Förutom allt material kring alkohol och tobak som finns att tillgå på Statens Folkhälsoinstitut fick deltagarna även två kursböcker:

– Berlin, Johan, Carlström, Eric & Sandberg, Håkan (red.), Team i vård, behandling och omsorg: erfarenheter och reflektioner, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009

– Westrup, Ulrika & Persson, Jan E., Gränsöverskridande ledarskap och styrning: förutsättningar för preventivt arbete med barn och ungdomar: ProG-projektet, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Stockholm, 2007

Under de här två dagarna framkom det tydligt hur olika samordnarrollen kan se ut. Deltagarna uttryckte också behovet av stöd i sin roll som samordnare och önskade att ett nätverk för samordnare skapas. Fortsättning följer efter dagarna i oktober.

 Inbjudan samordnarutbildning (297 KB)

Lokala utbildningar

Ett erbjudande har funnits under 2010, att genomföra lokala utbildningsdagar i samverkan med regioner, län eller ett antal familjecentraler under hösten.  Endast en region har nappat på erbjudandet och 2/11 genomförs en utbildningsdag i Hallsberg för der regionala nätverket där.

v. 45 och v. 47

Nationella Uppmärksamhetsveckan om riskbruk v45 (8-12 november) och Nationella Tobaksfria veckan v47 (22-26 november) är två aktiviteter som lämpar att samverka kring vid landets Familjecentraler. Ett stort urval av material finns tillgängligt via Statens Folkhälsoinstitut både kringalkohol och tobak.

MI-utbildning

Motiverande samtal (MI) är en bärande del i riskbruksprojektet. MI är en evidensbaserad metod vars huvudsakliga mål är att hjälpa människor till förändring. MI innefattar såväl ett förhållningssätt som strategier. Att all personal har samma förhållningsätt kan stärka familjecentralens samverkan.  En utbildning har genomförts i nätverket norra Halland med hjälp av utbildare från nationella riskbruksprojektet. Dessutom har socionomer och förskollärare vid familjecentraler i Gästriklands inbjudits att delta i utbildningar anordnade landstinget.

Metodbok

Att utveckla en ”metodbok” kring team, samverkan och införande av nya metoder/arbetsätt har funnits med i planeringen under 2010. En teamforskare (Håkan Sandberg) har medverkat vid samtliga utbildningar och resultatet kommer att presenteras i något som i dagsläget kallas ”metodbok”.  Boken planerades att vara klar i mars-april 2011. Tyvärr resulterade inte arbetet i någon ”metodbok” men en sammnanfattning gjordes där råd och riktlinjer för en väl fungerande FC presenteras. Dessutom finns samordnares roll beskriven och vad som krävs för att hens roll skall fungera.

Projektets namn
Familjecentralen som arena för riskbruksarbete

Syfte
Att med landets familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter (FC) som arena
förstärka samhällets arbete med att förhindra och minska riskbruk av alkohol och andra droger hos blivande föräldrar och föräldrar till barn 0-5 år.

Mål

 • Samla in erfarenheter av alkohol- och drogförebyggande arbete som redan bedrivs vid landets FC.
 • Pröva ut samverkansmodeller för att stärka det förebyggande arbetet kring alkohol och drogförebyggande arbete vid FC.
 • Sprida verksamma modeller.
 • Öka kunskapen hos all personal vid landets FC kring riskbruk av alkohol.

Målgrupper

 • Personal som arbetar vid landets FC.
 • Blivande föräldrar och föräldrar till barn 0-5 år.

Metod

 • Kartläggning av befintliga samverkansmetoder via enkät till landets samtliga FC.
 • Inbjudan till landets FC att ingå i projektet.
 • Urval av ett antal FC utifrån intresseanmälan.
 • Val och/eller utveckling av samverkansmodeller.
 • Utbildning, testning och utvärdering av modeller vid valda FC.
 • Spridning av verksamma modeller.

Samverkan
Både Föreningen för Familjcentralers Främjande och Riskbruksprojektet ser det som en förutsättning för att lyckas, att projektet knyts till Riskbruksprojektet. Samverkan är familjecentralernas styrka och något man har erfarenhet av och kan bidra med i Riskbruksprojektet.

Tidsplan

 • 2009
  Planering, förankring och val av strategier. Kartläggning av befintliga modeller/metoder. Informations- och kunskapsspridning via rikskonferens alternativt regionala konferenser.
 • 2010
  Urval och/eller utveckling av samverkansmodeller kring alkohol- och drogfrågor. Påbörja utbildningsinsatser samt testning vid ett antal FC.
 • 2011
  Spridning av verksamma modeller. Utvärdering.

Ort och arena för projektet
Hela landet via ett urval av landets FC.

Utvärderingsplan

 • Enkät till landets FC för att mäta kunskaper kring riskbruk av alkohol och andra droger samt vilken samverkan som sker mellan FC´s yrkeskategorier kring dessa frågor. Dels vid projektstart, dels vid projektets slut.
 • Någon form av föräldrautvärdering vid projektets start och mot slutet av projektet kring vilken uppfattning föräldrarna har om vilken information de erhållit vid FC kring riskbruk av alkohol och andra droger.

Alkoholkonsumtion som kan leda till hälsoproblem men där missbruk eller beroende inte föreligger.

En definition av riskbruk finns på hemsidan för Riddagatan 1

 

Kontakt

Bosse Brantefors
Projektledare
Mail; bo.brantefors@telia.com

Telefon; 070-574 44 14