Alla Regionala Nätverk

Örebro Län

Örebro Län – Historia. Efter önskemål från kommunerna startade, avdelningen för Social välfärd på Regionförbundet Örebro, att anordna olika nätverksträffar och kompetensutvecklingsdagar redan 2008. Ett utvecklingsarbete pågick mellan 2010-2012. Då lades föräldraspasstödsfrågorna över från Regionförbundet till Örebro läns landstings Samhällsmedicinska enhet. Utvecklingsarbetet innefattade bl.a. att starta ett nätverk – Länssamverkan föräldraskapsstöd. Målet med det regionala arbetet är att – alla föräldrar i regionen erbjuds ett kunskapsbaserat, behovsanpassat och likvärdigt stöd i föräldraskapet. Nätverkets syfte är att:

  • öka förutsättningarna för att stödet i föräldraskapet blir likvärdigt i regionen.
  • mötas utifrån olika kompetenser och uppdrag
  • undvika parallella spår

 

Nuläge

Sedan den 1 januari 2015 när Regionförbundet och landstinget gick samman och bildade Region Örebro län finns det en strategisk resurs inom den nya enheten Välfärd och folkhälsa. Den strategiska resursen ska bl.a. vara en länk mellan det lokala, nationella och också det internationella arbetet för att vidmakthålla och förbättra föräldraskapsstödjande arbetet och minska den ojämlika hälsan. Erbjuda kunskap och metodstöd till länets verksamheter tillsammans med berörda samverkanspartner och utveckla regional samverkan. För mer information och kontakt se.

Örebro län består av 12 kommuner med ca 300.000 invånare. I Länet finns det idag 13 familjecentraler eller 4 familjecentralsliknande verksamheter med varierade öppettider. Allt från en halvdag per vecka till varje dag beroende på bostadsområdets eller kommunens storlek, se respektive hänvisning på hemsidan under regionala nätverk, Örebro län.

Sedan 2018 finns det en strategisk arbetsgrupp för utvecklingen av länets familjecentraler bestående av några socialchefer och skolchefer från länets kommuner samt representanter från närsjukvård, barnhälsovård och regional utveckling inom Region Örebro län. Det finns nu en ny regional överenskommelse om samverkan med lokala avtal, se dokument till höger.

Nätverksträffar

Varje år genomförs regionala nätverksträffar och sedan 2016 har nätverksträffarna haft mycket fokus på det jämställda föräldraskapet. Länets familjecentralssamordnare träffas också regelbundet för kunskapsutbyte och systematisk kvalitetsutveckling.

Nätverksträffar och konferenser inom föräldraskapsstöd i Örebro län 2008-2015

 

Utvecklingsområden

Målet för regionens fortsatta arbete med familjecentraler är att bidra till att skapa en hållbar och långsiktig struktur för fortsatt erfarenhetsutbyte och fortsatt kompetensutveckling för de olika professioner som finns på familjecentralerna i regionen. Detta mål ska sättas i ett större sammanhang där syftet kan beskrivas som en del i en process för att utveckla en gemensam syn på det förebyggande arbetet i kommunerna och i regionen. Erfarenheter från det arbete som genomförts under de senaste åren visar dock att det tar tid att etablera en struktur. Exakt hur framtiden kommer att se ut är inte helt klart just nu men Region Örebro läns enhet Välfärd och folkhälsa har tagit sig an ansvaret att stödja det lokala och regionala arbetet för att skapa förutsättningar och nå målet.

För mer information kontakta Marie Cesares Olsson marie-cesares.olsson@regionorebrolan.se