Alla Regionala Nätverk

Uppland

Aktuellt för familjecentralerna i Uppsala län

Kartläggning av Uppsala läns familjecentraler

FoU-Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) är en stödfunktion till socialtjänsterna i Uppsala län, har av länets samverkansorgan (HSVO), fått i uppdrag att kartlägga familjecentralerna i Uppsala län. Kartläggningen kommer att redovisas till länets samverkansorgan i september 2021 i form av ett skriftligt underlag. Underlaget kan även komma att presenteras på FoU-S hemsida. Intervjuer kommer ske med olika funktioner inom familjecentralerna under första delen av året 2021.

Utbildningsdagar

I samverkan arrangerar Region Uppsala och Uppsala kommun årligen två fortbildningstillfällen där alla med ett uppdrag och engagemang i familjecentralerna i Uppsala län bjuds in. Medarbetare, tjänstepersoner såväl som politiker är välkomna till utbildningarna. Vi träffas för att förmedla aktuell information och forskning, ta del av föreläsningar, diskutera gemensamma frågeställningar och byta erfarenheter.

Datum för utbildningseftermiddag under 2021 läggs upp när vi har datum satta
Inbjudan skickas separat till relevanta aktörer samt länets familjecentralssamordnare som distribuerar den vidare till sina arbets-styr- och ledningsgrupper.

Nätverksträffar för familjecentralssamordnare

Region Uppsala och Uppsala kommun bjuder in samtliga familjecentralssamordnare i Uppsala län till 1-2 nätverksträffar per termin med aktuell information, kunskapsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete.

Datum för samordnarträffen läggs upp när vi har datum satta
Inbjudan skickas separat till länets familjecentralssamordnare.


Riktlinjer för familjecentraler och familjecentrerade verksamheter i Uppsala län

Region Uppsala och Uppsala kommun arrangerar träffar för länets verksamma familjecentralssamordnare. Vid dessa tillfällen har ett riktlinjedokument för familjecentralsverksamheten i Uppsala län arbetats fram. Riktlinjerna följs kontinuerligt upp på samordnarträffarna. Revidering av riktlinjerna sker under 2019.

Dessa riktlinjer beskriver vad som definierar Familjecentralen och dess verksamhet. Vidare beskrivs Region Uppsala och länets kommuners gemensamma mål och syfte samt verksamhetsuppföljning för familjecentraler och familjecentrerade verksamheter.

Syftet med verksamhetsuppföljningen är att ge information om verksamhetens måluppfyllelse, men framför allt bidra till kvalitetsutveckling och förverkliga de mål som är beskrivna i kommunernas samverkansavtal för familjecentralerna.

Processen kring framtagandet av riktlinjedokumentet har skett i samverkan med de kommunala familjecentralssamordnarna, Uppsala läns regionala samordnare för Föreningen för familjecentralers främjande och hälsoplanerare vid Folkhälsoenheten inom Region Uppsala. Arbetet har förankrats i de kommunala styr- och ledningsgrupperna.

Riktlinjedokumentet finns tillgängligt här som nedladdningsbar fil.
Bilagorna verktyg för verksamhetsuppföljning/plan, föräldraenkät, slussningsstatistik samt ett årshjul för familjecentraler i Uppsala län finns bifogade i format som möjliggör ifyllnad och utskrift (se nedladdningsbara filer). Lokala anpassningar, exempelvis ytterligare enkätfrågor och kommunala logotyper, kan göras i dessa mallar.

Utvecklingsområden:

  • Verka för organisatorisk/politiskt stabilare grund för verksamheten
  • Fortsatt utveckling av föräldrautbildningen
  • Verka för att öppna förskolan blir lagstadgad och att Socialtjänsten ska hitta en naturlig plats på öppna förskolan
  • Lyfta forskning kring familjecentrerat arbete till politiker m fl
  • Ta plats och utnyttja föreningens hemsida för erfarenhetsutbyte


För frågor och funderingar kontakta:
Samordnare för familjecentralerna i Uppsala län:
Regional kontaktperson FFFF: anna.hanning@uppsala.se eller carolin.angman@knivsta.se