Strategisk regionsamverkan – Ny strategisk regionsamverkan har startat för att följa utvecklingen av landets familjecentraler.

18-11-2020

Strategisk regionsamverkan
Föreningen För Familjecentralers Främjande (FFFF) övergripande mål är att på folkhälsovetenskapliga grunder stimulera utvecklingen av tvärprofessionellt samarbete för att främja barns hälsa och utveckla arbetsformer som stärker föräldrars kompetens, delaktighet och inflytande. Detta genom att vara ett stöd till landets familjecentraler/familjecentralsliknande verksamheter (FC/FCLV). Verka för att FC/FCLV skall bildas på så många platser som möjligt bland annat genom att öka kunskapen bland beslutsfattare om de hälsofrämjande och förebyggande insatsernas värde samt stimulera till etablering av regionala nätverk. För mer information se under fliken Om oss – Strategisk Regionsamverkan.