Alla Regionala Nätverk

Halland

2018 – 2019 Regionala nätverksträffar tillsammans med handläggare föräldraskapsstöd Länsstyrelsen Halland!

Den 17 april 2018 bjöd Länsstyrelsen som samordnare inom föräldraskapsstöd  i Halland in till nätverksmöte genom Susanne Ekman, regional kontaktperson FFFF. Syftet var att tillsammans med Länsstyrelsen utveckla vårt Halländska nätverk, vi är flera aktörer som arbetar med föräldraskapsstöd i länet som på ett eller annat sätt arbetar inom en familjecentral/familjecentrals liknande verksamhet eller inom ett projekt som bygger på samverkan mödrahälsovården, barnhälsovården, öppen förskola, råd och stöd samt andra aktörer utan att arbeta under samma tak.

Länsstyrelsen informerade om nationella och regionala arbeten. Koppling till Agenda 2030, Blomman – Regional struktur av föräldraskapsstöd. Nyheter och aktuellt som berörde familjecentralerna.
Vidare berörde vi arbetet med föräldrar till barn med funktionshinder och tog del av en film som Socialstyrelsen tagit fram som kan användas på arbetsplatser och för personal som möter föräldrar.
Susanne Ekman beskrev sin roll som kontaktperson för Halland och tipsade om nyhetsbrev, material och andra tips på föreningens hemsida.

Vi gick laget runt om arbetet med familjecentraler eller familjecentralsliknande arbete i Halland.
Det görs mycket bra i alla kommunerna och alla delade med sig av nuläget och framgångar likväl som svårigheter kunde lyftas.
Alla kommuner berörde arbetet att nå familjer med utländsk bakgrund vilket ledde till att vi enades om behovet att fördjupa oss i verksamheternas arbete med nyanlända familjer och  familjer med utländsk bakgrund.

På Höstens träff på Länsstyrelsen den 22 oktober 2018 delade varje kommun med sig av arbetet med fokus på nyanlända föräldrar. Vi lyfte såväl framgångsfaktorer som svårigheter/hinder. Kommunerna i Halland arbetar på olika sätt. I Laholm t.ex. arbetar man i ett projekt; Tillsammans för familjen i Sverige. Falkenberg erbjuder SFF, Svenska för föräldralediga på de öppna förskolorna där ansvaret ligger på en SFI-lärare och en förskollärare. Vidare arbetar pedagoger på en förskola i Falkenbergs kommun med ABC – Alla Barn i Centrum på lättare svenska för föräldrar till barnen i förskolan. Halmstad presenterade bl.a. Familjeliv i Sverige och arbetet med Doula och kulturtolk. I Kungsbacka utgår man från Älskade barn – ett samarbete med bl.a. arbetsförmedlingen och studieförbund. Hylte kommun lyfte bl.a. Doula som ett framgångsfaktor.
Vi fick även möta och lyssna till Madelene Larsson, nationell samordnare för Föräldraskapsstöd vid Länsstyrelserna, som delade med sig av kunskap inom föräldraskapsstöd till familjer med utländsk bakgrund och familjecentralernas arbete som en framgångsrik länk.

Avslutningsvis en workshop – vart vi är, vart vi vill och hur vi tar oss mot målet!

Våren 2019 träffades vi igen genom Länsstyrelsen och detta var veckan efter Familjecentralernas årliga konferens hade ägt rum och där konferensens fokus var det jämställda föräldraskapet, som också är ett av de perspektiv som ska genomsyra arbetet med föräldraskapsstöd enligt den nya strategin.
Jämställt föräldraskap var vårt fokus på träffen den 16 maj men även en tillbakablick – vad diskuterades under 2018, vad har hänt sedan dess och vad är viktigt att arbeta vidare med.
Halländsk lägesbild för att:
• Skapa en bättre kännedom om föräldraskapsstödsarbetet i länet
• Föräldraskapsstödsaktörerna ska känna till varandra och kunna hänvisa föräldrar vidare.
Vi ska främja det jämställda föräldraskapet, men hur gör vi det då?
”Mini”Workshop
• Vad/Hur gör vi idag?
• Vad /Hur kan vi göra framöver?

Konsten att komma vidare är att ta nästa steg…nästa träff är den 11/11 2019
På denna nätverksträff kommer vi bland annat jobba vidare med det jämställda föräldraskapet tillsammans med länsstyrelsens sakkunnige inom området.
Vi får också ta del av en presentation kring ”Yngsta barnen”

Susanne Ekman

 

 

 

Kontaktperson

Kontaktperson för nätverket är Susanne Ekman, susanne.ekman@falkenberg.se