Informationsbroschyr

FFFF har tagit fram en informationsbroschyr att ge ut till föräldrar. Denna folder kan kompletteras med egna lokala uppgifter gällande just er familjecentral på ett löst blad som man lägger i broschyren. (Vid utskrift: Tänk på att ställa in din skrivare på ”Vänd längs kortsida” så blir broschyren rätt.) Info folder om vad en familjecentral är

FFFF’s broschyr

FFFF´s informationsfolder om familjecentraler finns att ladda ner på arabiska, engelska, kurdiska, persiska, somaliska och sorani.

FFFF’s logga

FFFF´s logga finns för nedladdning i två varianter, en i färg och en svartvit. Använd gärna.

Affisch Familjecentral

Nu finns det en Affisch som man kan skriva ut och sätta upp på Familjecentralen.

Varför Familjecentral

En powerpointpresentation som kan användas när man vill presentera vad en Familjecentral är.

En Film om Familjecentraler

I samband med föreningens 20 års-jubileum och har vi arbetat fram en film om familjecentraler som nu finns publicerad på Youtube. Det är en kort film som beskriver familjecentralers salutogena arbetssätt för att främja folkhälsan. Filmen riktar sig bl. a till politiker och tjänstepersoner som är beslutsfattare i region och kommun.

(Önskar man visa filmen i annat format än den som finns på Youtube kan man kontakta oss på info@familjecentraler.se)

Se Filmen här!

Jönköpingsmodellen

Modell för uppföljning och kvalitetssäkring av familjecentraler i Region Jönköping

I Region Jönköping har ett utvecklingsarbete pågått sedan 2011 med att utveckla en modell för kvalitetssäkring och  verksamhetsuppföljning utifrån den kollektiva kunskap som  länets familjecentraler genererar.  Forskaren Agneta Abrahamsson vid FoUrum, Regionförbundet Jönköpings län tillsammans med verksamhetsutvecklaren på centrala barnhälsovården, Ann-Charlotte Lilja, utvecklade modellen för självreflektionsinstrumentet, som är utvärderat på uppdrag av FFFF och beskrivs i separat rapport.
Det slutliga dokumentet består av flera delar; självreflektion, föräldraenkät och slussningsstatistik samt en modell för hur verksamhetsplan/ uppföljning är kopplat till utveckling. Detta material är framarbetat tillsammans med samordnare och chefer från länsledningsgrupper i länet. Den sista delen, mall för verksamhetsplan, är en vidareutveckling som är utvecklad av Jönköpings kommuns ledningsgrupp och samordnare i samverkan med verksamhetsutvecklare på centrala barnhälsovården.

Kontaktpersoner:

Jönköpings kommun: marie.hjalmaro@jonkoping.se

 

FFFF-Utvärdering av självreflektionsinstrumentet

FFFF har under 2014 finansierat och beställt en utvärdering av självreflektionsinstrumentet med syfte att utvärdera familjecentralers erfarenheter och upplevelser av att använda instrumentet i praktiken. Studien, som heter Reflektera tillsammans, har genomförts av Agneta Abrahamsson, Vibeke Bing och Sofia Kjellen på Staarne Process.

Utvärderingen består av två delar varav den ena presenterar resultatet från utvärderingen. Den andra delen, som är en användarguide till instrumentet, har utvecklats utifrån resultatet från utvärderingen.